lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Välkommen till byggvetenskaper

Institutionen för byggvetenskaper bedriver forskning och undervisning inom byggnadsmekanik, geoteknik, hållfasthetslära och teknisk akustik. I institutionen ingår även Lunarc, ett kompetenscentrum för vetenskapliga och tekniska beräkningar vid Lunds universitet.

Byggnadsmekanik

Byggnadsmekanik utvecklar metoder och teorier som är viktiga för att kunna konstruera byggnader och byggnadsverk på ett sätt som uppfyller krav avseende hållfasthet, deformationer, vibrationer och beständighet. Statiskt och dynamiskt belastade konstruktioner i olika material, t ex trä, betong, glas, jord och gummi, studeras via experiment och datorbaserade beräknings- och simuleringsmetoder, bl a Finita element-metoden.
Nyckelord: strukturmekanik, beräkningsmetoder, metodutveckling, finita element, experiment, konstruktioner, byggnadsverk, hållfasthet, deformationer, vibrationer

Geoteknik

Geoteknik omfattar mekanik för jord och berg. De mekaniska egenskaperna för olika typer av jordmaterial och bergmaterial studeras experimentellt och formuleras teoretiskt. Exempel på tillämpningar är analys av bärighet, sättningar och vibrationer samt studier av frågor rörande grundläggning, jordstabilisering, stödkonstruktioner och struktur/jordinteraktion.
Nyckelord: jordmekanik, materialmodellering, geokonstruktioner, experiment, finita element, numeriska metoder

Hållfasthetslära

Hållfasthetslära utvecklar metoder och teorier för att kunna bestämma deformationer, spänningar och olika kollapsfenomen för fasta kroppar. Stor vikt läggs vid utvecklingen av grundläggande modeller.
Nyckelord: materialmodellering, numeriska metoder, finita element-metoden, brottmekanik, fibermekanik, anisotropi, fasändringar, stora deformationer

Lunarc

Lunarc är ett centrum för vetenskapliga och tekniska beräkningar vid Lunds universitet. Centrat tillhandahåller beräkningsresurser för akademin i Sverige, inom alla beräkningsvetenskaper. Lunarc har funnits sedan 1986. Sedan 2003 är faciliteterna samordnade med fem andra centra inom SNIC (Swedish National Infrastructure for Computing).

Teknisk akustik

Akustik är läran om ljud: hur det uppkommer, sprider sig och uppfattas. Teknisk Akustik sysslar främst med ljud i byggd miljö; rumsakustik (att designa rum med bra ljudegenskaper), strukturakustik (ljud och vibrationer i fasta strukturer) och psykoakustik. Ofta handlar det om bullerreduktion, men även om att förstärka och förfina bra ljud. Samhälls- och trafikbuller är också viktiga områden.
Nyckelord: byggnadsakustik, träbyggnad, ljudisolering, stegljud, ljudabsorptionAktuellt

2021-06-16
Licentiatseminarium
Byggnadsmekanik

2020-12-18
Licentiatseminarium
Byggnadsmekanik

2020-03-13
Licentiatseminarium
Byggnadsmekanik

2019-10-16
Disputation Geoteknik

2019-10-11
Disputation Byggnadsmekanik

2019-09-20
Disputation Teknisk Akustik

2018-11-29
Disputation Byggnadsmekanik

2018-05-18
Disputation Teknisk Akustik