lu.se

Byggvetenskaper

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Om Byggvetenskaper

Vid institutionen för byggvetenskaper bedrivs forskning inom flera olika områden. Undervisning sker på flertalet av programmen inom LTH och också i Helsingborg.

Byggnadskonstruktion

Byggnadskonstruktion anlägger ett helhetsperspektiv på byggteknisk utformning av byggnader. Konstruktionens betydelse för energianvändningen, bärförmåga, beständighet, säkerhet och bra inneklimat studeras liksom samspelet dem emellan. Glas som bärande konstruktion, dess inverkan på energianvändning och termisk (temperaturer) komfort, är centralt. Nyckelord: effektbehov, solutnyttjande, solskydd, köldbryggor, fönster, glaskonstruktioner, bärförmåga, beständighet, fiberarmerade plaster, energianvändning, termisk komfort

Byggnadsmekanik

Byggnadsmekanik är ett basämne då kunskap om mekanik, d v s materiella kroppars rörelselagar, är grundläggande för att kunna konstruera byggnader och byggnadsverk (hus, bro, bil etc) på ett hållfast och beständigt sätt. Statiskt och dynamiskt belastade konstruktioner i olika material och -kombinationer, t ex trä, betong, gummi, ljudisoleringsmaterial, studeras via datorbaserade beräknings- och simuleringsmetoder, bl a Finita element-metoden (även utveckling). Nyckelord: konstruktioner, byggnadsverk, strukturmekanik, beräkningsmetoder, finita element, hållfasthet

Hållfasthetslära

Hållfasthetslära utvecklar metoder och teorier för att kunna bestämma deformationer, spänningar och olika kollapsfenomen för fasta kroppar. Stor vikt läggs vid utvecklingen av grundläggande modeller. Nyckelord: materialmodellering, numeriska metoder, finita element-metoden, brottmekanik, biomekanik, fibermekanik, anisotropi, fasändringar, stora deformationer

Teknisk akustik

Akustik är läran om ljud: hur det uppkommer, sprider sig och uppfattas. Teknisk Akustik sysslar främst med ljud i byggd miljö; rumsakustik (att designa rum med bra ljudegenskaper), strukturakustik (ljud och vibrationer i fasta strukturer) och psykoakustik. Ofta handlar det om bullerreduktion, men även om att förstärka och förfina bra ljud. Samhälls- och trafikbuller förekommer också. Nyckelord: byggnadsakustik, träbyggnad, ljudisolering, stegljud, ljudabsorption

Sidansvarig: